Текущи: Кариери

08 юли 2019

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика” при Министерство на туризма

17 юни 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „главен експерт“ в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“

21 май 2019

СПИСЪК

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 ПО ЧЛ. 81А ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

10 май 2019

Резултат от оценка на концепцията на тема „Механизми за устойчиво развитие на туристическата дестинация на база фокусирано привличане на чужди инвестиции“ на кандидатите в конкурса за длъжността директор на дирекция „Международно сътрудничество и инвес

23 април 2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ“,

23 април 2019

Резултат от оценка на концепцията на тема „Мерки и инициативи на Министерството на туризма на Република България, във връзка с членството на страната ни в Световната организация по туризъм към ООН“ на кандидатите в конкурса за длъжността „държавен експ

22 април 2019

МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 81А ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

Страници