Текущи: Кариери

12 април 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

12 април 2019

СПИСЪК

за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността държавен експерт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в

26 март 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“,

15 март 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „главен експерт“ за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Финанси и управление на собствеността“,

20 декември 2018

МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 81а ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

 

07 декември 2018

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕН НА 05.12.2018 г.

 

Страници