МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен експерт“ в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“ при Министерството на туризма – 1 бройка.

17 юни 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „главен експерт“ в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“

при Министерството на туризма – 1 бройка.

 

 

            Кратко описание на длъжността:

Участие при формирането и провеждането на националната политика на Министерството на туризма в работата с държавните органи и институции в областта на туризма и туристическите сдружения и организации, съгласно дейността и функциите на дирекция „Туристическа политика“. Участие в стратегическото планиране на туризма и разработването на продуктови стратегии и програми за специализираните видове туризъм. Изготвяне на индикативни планове, оперативни цели, бюджетни политики.

         1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;

 • професионален опит – 4 години;

  и/или

 • минимален ранг за заемане на длъжността – III младши;

  2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

2.1. Професионално направление: „Туризъм“ „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“ и „Наука за земята“.           2.2. Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на министерството;

            2.3. Компютърна компетентност: Word, Excel, Power Point;

            2.4. Владеене на един чужд език.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 660 до 2100 лв.

            3. Начин на провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;

 • интервю.

              4. Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

 • Декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност, не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

 • Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

 • Автобиография;

 • Други документи: сертификати за проведени обучения;

              5. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България /МВнР и НАЦИД-МОН/.

              6. Място за подаване на документи:

Министерство на туризма;

Адрес: в гр. София, ул. „Съборна” № 1, Приемна.

 

 

            7. Краен срок за подаване на документи – 14 дни от публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на сайта на Министерство на туризма и на сайта за подаване на работа Джобс бг.

            Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

 

            Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

 

            8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

                        Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

 

 

………………………………..

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА

Министър на туризма

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon