Мобилност на служителите в държавната администрация по чл. 81а от ЗДС

05 септември 2019

           Мобилност на служителите в държавната администрация по чл. 81а от ЗДС

 

В Информационния портал за мобилност в държавната администрация на 05.09.2019 г. е публикувана обява за мобилност на държавен служител при следните условия

 

1.   Длъжност – държавен експерт, който изпълнява и функциите на служител по сигурността на информацията, в звено „Информационно обслужване и системи за сигурност“;

  • длъжностно ниво от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА): 5;
  • наименование на длъжностното ниво от КДА: Експертно ниво 1Б.

2.   Кандидатите да отговарят на следните минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • Да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на туризма и да е изтекъл едногодишният срок за изпитване по реда на чл. 12 от ЗДСл.;
  • Минимална образователна степен – магистър;
  • Минимален професионален опит: 5 години и/или минимален ранг - II младши;
  • Други изисквания за заемане на длъжността: Да има издадено разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност на информацията „Секретно“;

3.   Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

·    Професионална област: Технически науки, природни науки, математика и информатика;

·    Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешно нормативната уредба на министерството;

·    Отлични компютърни умения и допълнителни квалификации с оглед ефективното изпълнение на длъжността;

·    Ползване на английски език – писмено и говоримо.

4.  Да се обяви основната цел на длъжността: Планиране, организиране и координация на работата на Звеното „Информационно обслужване и системи за сигурност“, свързана с техническа поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на министерство, информационната сигурност, дейностите свързани със защита на класифицираната информация, противодействието на тероризма и защитата при бедствие на министерство.

Изпълнява функции и на служител по сигурността на информацията.

5.   При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 720 до 2900 лв.

6.   Изисквани документи:

·    Заявление в свободен текст до министъра на Министерството на туризма за заемане на свободна позиция по чл. 81а от Закона за държавния служител;

·    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

·    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

·    Копия от документите, удостоверяващи придобият ранг като държавен служител;

·    Автобиография;

·    Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

7.   Документите за обявената длъжност да се подават в деловодството на Министерството на туризма от 9:00 часа до 17:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1, партер.

8.   Документите за обявената длъжност се подават лично или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в Министерството на туризма на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1, деловодство, партер, в 10-дневен срок, считано от следващия ден на публикуването на обявата за мобилност на портала.

 

Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon