Списък на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурс за длъжността директор на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, при Министерството на туризма – 1 бройка

12 септември 2019

Списък

на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурс

за длъжността директор на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, при Министерството на туризма – 1 бройка

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-02-35-31/04.09.2019 г. на Министъра на туризма, реши:

 

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Николай Карамфилов Костов;
 2. Спас Христов Тошев;
 3. Валентин Видолов Балабанов;
 4. Маргарита Ангелова Николова-Динева.

 

ІІ. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Валентина Иванова Георгиева - На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) представените документи не доказват нормативно определеното минимално изискване за професионален опит - 7 години на ръководна длъжност, необходим за заемане на длъжността, съгласно чл. 2 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА) или присъден V старши ранг.

Допуснатите кандидати трябва да представят в запечатан плик, лично или чрез пълномощник в срок до 17.30 часа на 16.09.2019 г. вкл. разработената концепция на тема: „Механизми за устойчиво развитие на туристическата дестинация на база фокусирано привличане на чужди инвестиции“ в Приемната на Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

На основание чл. 30 ал. 2 от НПКДС комисията одобрява изискванията към концепцията и критериите за преценка, както следва:

Изисквания към концепцията:

 1. Изисквания към съдържанието:

Показатели за оценка на концепцията:

Структурата на концепцията да отговаря на зададената тема:

 • Анализ на стратегическите инвестиционни предимства на дестинация България;
 • Фактори за устойчиво развитие за инвестиции в туристическия сектор;
 • SWOT анализ на туристическия сектор от гледна точка на възможности за инвестиции в страната.

2. Изисквания към структурата и оформлението:

 • Умение за организиране и структуриране на информацията;
 • Умение за изграждане на ясен, логически последователен и целенасочен текст;
 • Достъпност и точност на изложението;
 • Ясен и точен език в съответствие с книжовно езиковите норми на съвременния български език.
 • Обем на разработената концепция – не повече от 10 страници.

Критерии за преценка

В съответствие с чл. 30, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители всеки член на комисията се запознава с представените писмени концепции на кандидатите и ги преценява по 5-степенна скала.

 • Оценка 5 се поставя на концепция, която напълно отговаря на посочените изисквания.
 • Оценка 4 се поставя на концепция, която в голяма степен отговаря на посочените изисквания (пропуските са несъществени – присъстват всички структурни елементи на концепцията, но някои от тях не са ясно и точно назовани или описани).
 • Оценка 3 се поставя на концепция, която като цяло отговаря на посочените изисквания, но се откриват пропуски по отношение на изискванията към съдържанието или изискванията към структурата и организацията на изложението.
 • Оценка 2 се поставя на концепция, която в малка степен отговаря на посочените изисквания (пропуските по отношение на изискванията към съдържанието и изискванията към структурата и организацията са съществени).
 • Оценка 1 се поставя на концепция, която не отговаря на посочените изисквания и не личи умение за стратегическо мислене и управление.

 

Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите. До защита на концепцията се допускат кандидати, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от „4“.

 

            Списъкът с допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на концепцията ще бъде публикуван на 18.09.2019 г. на сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

            Защитата на концепцията на допуснатите кандидати ще се проведе на 20.09.2019 г. от 10.30 часа в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

 

 

КРАСИМИРА НЕЧЕВА /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon