Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността държавен експерт в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“

12 септември 2019

Списък

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността държавен експерт в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“,

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-02-35-32/04.09.2019 г. на Министъра на туризма, реши:

 

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Стоян Недялков Пенчев;
  2. Цветелина Николаева Николова-Георгиева;
  3. Десислава Димитрова Янкова;
  4. Евгени Кирилов Божилов.

ІІ. Не  допуска до конкурс следния кандидат:

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 19.09.2019 г. в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1.

 

Кандидатите да носят документ за самоличност.

 

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 19.09.2019 г. в 12:30 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 19.09.2019 г. в 13:00 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

 

ВАСИЛКА ЦАНЕВА /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon