Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика” при Министерство на туризма

08 юли 2019

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика” при Министерство на туризма

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-02-35-23/19.06.2019 г. на Министъра на туризма, реши:

 

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Христина Любомирова Христова

2. Антоанета Александрова Николова

3. Никола Николаев Попов

4. Илияна Илиева Джоргова

5. Андреана Христова Каишева

6. Тодор Николов Стоянов

7. Антоний Пенков Переновски

8. Ивета Тодорова Иванова

9. Наталия Стоянова Иванова

10. Надежда Симеонова Симеонова - Григорова

ІІ. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. Силвана Руменова Асенова - Предоставените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит за заемане на длъжността - 4 години

  2. Виолета Христова Йорданова - Предоставените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит за заемане на длъжността - 4 години

  3. Тони Иванов Николов - Предоставените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит за заемане на длъжността - 4 години

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 16.07.2019 г. в 10:30 часа за решаване на тест в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” №1.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 16.07.2019 г. в 13:30 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 16.07.2019 г. в 14:00 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

ВЕНЕЛИНА ЧЕРВЕНКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon