Наредба за Националния туристически регистър (НТР)

С наредбата се уреждат редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно обстоятелства, които се вписват в него съгласно изискванията на Закона за туризма. Създаването на потребителски профили на лицата, извършващи дейност в категоризираните места за настаняване и вписването на данни от регистрите за настанените туристи в Единната система за туристическа информация.