Приключили проекти

Приключили проекти 2014-2020

Проекти, изпълнени от Министерство на туризма (МТ) като директен бенефициент по оперативни програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Приключили проекти 2007-2013

Проекти, изпълнявани от Министерство на туризма (МТ) като директен бенефициент по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 "Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване".

Subscribe to Приключили проекти