Текущи: Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи

18 септември 2019

С настоящото уведомяваме, че за предстоящия втори за 2019 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“ с начална дата 16.10.2019 г. ще бъдат допуснати до явяване на изпит всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 26.09.2019 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за "Планински водач", с приложени към него изискуемите документи.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“ (Наредба № 3), министърът на туризма със Заповед определя конкретния ден и час на провеждане на изпита, както и допуснатите до явяване на изпит кандидати. Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3, денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на туризма и се публикуват на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

08 август 2019

Уведомяваме Ви, че следващите изпити за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“, ще се проведат през м. октомври, 2019 г.  и м. май, 2020 г.